Zásady ochrany a zpracování osobní údajů (podle GDPR)

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), a dalšími obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tímto Petr Adámek, IČ: 64147843, se sídlem Dolní Tošanovice 82, emailový kontakt: info@bestarmy.cz, tel.: +420 737 546 378, jakožto provozovatel prodejny Bestarmy, na adrese Oldřichovice 1002, Třinec, 73961, jakož i přidruženého internetového obchodu na adrese www.bestarmy.cz (dále jen „Správce”), plním tímto svou informační povinnost uvedenou v článcích 13 a 14 nařízení GDPR a činím veškerá sdělení podle článků 15 až 22 a 34 nařízení GDPR o zpracování.

1. Osobní údaje, které budou zpracovány (rozsah zpracování):

 • Jméno a příjmení, 
 • Datum narození, rodné číslo
 • Poštovní adresa, datová schránka
 • Emailová adresa,
 • Telefonní číslo,
 • Dodací adresa,
 • IČ fyzické osoby – podnikatele
 • Daňové identifikační číslo klienta fyzické osoby – podnikatele
 • Číslo bankovního spojení
 • Místo podnikání
 • Bonita zákazníka
 • Údaje o zakoupeném zboží
 • Údaje o reklamovaném zboží
 • Údaje uvedené zákazníkem při uplatnění reklamace
 • Biometrické údaje z kamerových záznamů kamenné prodejny
 • Popř. další údaje získávané od klienta v souvislosti s realizací uzavřených smluv

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

Správce eviduje, uchovává a zpracovává veškeré osobní údaje pouze za účelem naplnění jeho činnosti, tj., sběr informací správcem za účelem uzavření a realizace kupní či jiné uzavírané smlouvy správce se zákazníkem, pro vymáhání práv z kupní či jiné uzavírané smlouvy správce se zákazníkem, zasílání obchodních nabídek Správce, k marketingovým účelům a provozu informačního systému e-shopu, zpracování osobních údajů také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení zákazníkovi, jakož i tzv. profilování pro účely zasílání obchodních sdělení, optimalizace nabídky zákazníkovi. 

3. Doba zpracování osobních údajů:

Zpracovatel je oprávněn uchovávat a archivovat veškeré osobní informace po dobu nezbytně nutnou k naplnění a realizaci kupní či jiné uzavírané smlouvy správce se zákazníkem, pro vymáhání práv z kupní či jiné uzavírané smlouvy správce se zákazníkem, jakož i údajů, které Správce je povinen uchovávat a archivovat na základě obecně platných předpisů, a to zejména pro účely daňové či obdobné, vyplývající z obecné platných předpisů České republiky.  

Veškeré údaje pro zasílání obchodních nabídek Správce a marketingové účely budou Správcem zpracovány po dobu do odvolání souhlasu subjektu údajů. Biometrické údaje z kamerových záznamů kamenné prodejny jsou pravidelně automaticky mazány, není-li jich dále třeba v souvislosti s pácháním trestné činnosti, či nejsou-li potřeba z jiného závažného důvodu.  

4. Odvolání souhlasu

S výše uvedeným zpracováním pro marketingové účely uděluje zákazník odesláním objednávky svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to buď písemným odvoláním zaslaným na adresu sídla Správce, nebo prostřednictvím elektronické pošty na adresu Správce.

5. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám (zpracovatelům):

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, pouze a výlučně však jen v rozsahu nutném pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Tímto zpracovatelem jsou pro Správce tyto osoby:

Poskytovatel marketingových služeb: společnost Heureka Shopping s.r.o., se sídlem Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 02387727, zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 218977.

Správce dále za účelem zlepšování služeb a nabídky zákazníkům využívá analytických nástrojů třetích osob bez použití osobních informací a anonymizovaně.

6. Poučení

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů a čl. 13 nařízení Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR):

 • máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • máte právo požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
 • máte právo požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • máte právo vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, nebo jejich zpracování omezit,
 • máte právo požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,

- máte právo vznést námitku proti zpracování 

 • máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci,
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám, tudíž se souhlas s použitím osobních údajů pro marketingové účely všeho druhu nevztahuje na transfer údajů do zahraničí,
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.

Subjekt údajů přečtením těchto zásad bere na vědomí, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně a zcela svobodně.

Domnívá-li se zákazník, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem či nařízení GDPR, má právo požadovat vysvětlení nebo odstranění závadného stavu, jakož i právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

7. Uchovávání informací správcem 

Veškeré osobní informace zákazníka jsou po uzavření smlouvy se Správcem archivovány v elektronické formě a jsou přístupné jen prodávajícímu, popřípadě pověřeným zpracovatel dle bodu 5. tohoto souhlasu. Informace jsou zabezpečeny proti zneužití třetími osobami hesly a dalšími autorizačními údaji, jakož i branou firewall pro zneužití formou dálkového přístupu.

 Dokumenty ke stažení: Žádost subjektu údajů